Regulamin

Regulamin Panelu
dostępnego na stronie Serwisu www.badanie-opinii.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu badawczego dostępnego na stronie internetowej Serwisu www.badanie-opinii.pl.

 2. Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.badanie-opinii.pl., na której znajduje się odnośnik do Panelu;

 2. Panel – system badań rynku i opinii, należący do Administratora, dostępny w Serwisie;

 3. Administrator – Biostat Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000351860, kapitał zakładowy 50000,00 zł (w pełni opłacony), email: biuro@badanie-opinii.pl, telefon: (+48) 22 12 28 025;

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), - określający zasady korzystania z Panelu i Serwisu, udostępniony przez Administratora za pośrednictwem Serwisu www.badanie-opinii.pl/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;

 5. Uczestnik (Uczestnik Panelu) – osoba, która zarejestrowała się w Panelu i zaakceptowała jego Regulamin. Uczestnik aby móc korzystać z Panelu musi być osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma ukończone 18 lat w dniu rejestracji w Serwisie, mieszka na stałe w Polsce, posługuje się językiem polskim, posiada adres e-mail;

 6. Punkt – jednostka liczbowa, w której nagradzany jest Uczestnik;

 7. Badanie – odpłatne badanie rynku i/lub opinii, przeprowadzane przez Administratora dla swoich partnerów oraz klientów, w ramach Panelu;

 8. Ankieta (Ankieta internetowa, Ankieta CAWI) – elektroniczny kwestionariusz badawczy służący do zbierania informacji od Uczestników w ramach Panelu;

 9. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w postaci formularza elektronicznego, umożliwiający założenie Konta w Panelu;

 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Uczestnika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Uczestnika;

 11. Umowa - Umowa o świadczenie usług, które Administrator świadczy, za pośrednictwem Serwisu. Umowa jest zawierana pomiędzy Administratorem i Uczestnikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.

 12. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6. Regulaminu,

 1. Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw w działaniu, wynikających z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych.

 2. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Uczestników, w ramach Panelu, na podstawie zawieranej Umowy:

 1. prowadzenie indywidualnego Konta,

 2. umożliwienie Uczestnikom brania udziału w odpłatnych badaniach,

 3. umożliwienie Uczestnikom zdobywania i gromadzenia Punktów za wypełniane Ankiety oraz wypełniane Ankiety przez osoby z listy znajomych Uczestnika,

 4. umożliwienie Uczestnikom zdobywania Punktów za udział w Badaniach,

 5. wymienianie zdobytych Punktów na nagrody,

 6. umożliwienie Uczestnikom korzystania z innych usług i funkcji dostępnych w Panelu.

 1. Administrator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

 2. Administrator świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z PANELU ORAZ SERWISU

 1. Rejestracja i korzystanie z Panelu są dla Uczestników całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 2. Aby móc korzystać z Panelu, konieczne jest założenie Konta poprzez Formularz rejestracyjny. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki, a także odznaczyć wymagane zgody (klauzule).

 3. Podczas zakładania Konta w Serwisie obowiązkiem Uczestnika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.

 4. Każdy Uczestnik ma unikalną nazwę w Panelu.

 5. Każdy Uczestnik może posiadać w Serwisie jedno aktywne Konto.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i dostępnego w nim Panelu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 7. Każde działanie Uczestnika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Uczestników korzystających z Panelu i Serwisu.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Aktualizacji należy dokonać po każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu e-mail, nazwiska czy innych danych osobowych podanych Administratorowi.

 9. Uczestnik jest identyfikowany przez nazwę i hasło, które są ustalane przez Uczestnika.

 10. Hasło pozwalające Uczestnikowi logować się na stronie Panelu jest prywatne i poufne.

 11. Wszelkie wymiany nazw Uczestników i haseł pomiędzy Uczestnikami są zabronione.

 12. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 13. Prawidłowe korzystanie z Panelu możliwe jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym pod warunkiem spełnienia przez to urządzenie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox) umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie stron www, na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego.

 1. W przypadku niektórych projektów konieczne może być zastosowanie przez urządzenie należące do Uczestnika oprogramowania Flash i Acrobat Reader oraz włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript, Java oraz cookies.

II ANKIETY

 1. Administrator tworzy i przeprowadza badania online dla swoich partnerów i klientów, wysyłając Ankiety do Uczestników, którzy dobrowolnie zarejestrowali się na stronie internetowej Serwisu.

 2. Uczestnik, wypełniając Ankiety przesyłane mu drogą elektroniczną przez Administratora, zdobywa Punkty, które następnie są przeliczane na gotówkę w PLN.

 3. Administrator wysyła do Uczestników, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, zaproszenia do wzięcia udziału w Ankietach.

 4. Zaproszenie zawsze zawiera informację o linku prowadzącym do formularza Ankiety oraz liczbie Punktów, którą może zdobyć Uczestnik za wypełnienie Ankiety.

 5. Decyzja odnośnie przyjęcia zaproszenia do wypełnienia Ankiety bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika. Udział w Ankietach jest dobrowolny i anonimowy.

 6. Uczestnik przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia Ankiety) zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego wypełniania Ankiet. Rzetelność odpowiedzi sprawdzana jest poprzez analizę spójności odpowiedzi Uczestnika oraz analizę czasu wypełnienia Ankiety. W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wypełnienia Ankiety Uczestnik nie otrzymuje Punktów, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

 7. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego brania udziału w Ankietach, do których zaproszenia wysyłane są drogą elektroniczną. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do odpowiadania spontanicznie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania oraz do zachowania w tajemnicy marek i produktów wymienionych w ankietach.

 8. Administrator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania zaproszeń do Ankiet. Administrator dobiera Uczestników do Ankiet według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych reprezentatywnych dla ogółu populacji. Z tego powodu Uczestnicy Panelu, już po założeniu Konta, proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia itp.

 9. Zachowania zabronione podczas wypełniania Ankiet przez Uczestników Panelu:

 1. Używanie programów do automatycznego wypełniania Ankiet,

 2. Wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem pytania (udzielanie odpowiedzi nierzetelnych),

 3. Zbyt szybkie wypełnianie Ankiet, potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich Uczestników wypełniających Ankiety,

 4. Udzielanie odpowiedzi nielogicznych, niespójnych bądź istotnie różniących się od wpisanych w innych polach danej Ankiety lub w podobnych Ankietach,

 5. Wielokrotne wypełnienie Ankiety.

 1. Uczestnik może zostać wykluczony z Panelu, a Umowa z nim zawarta, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

 1. udostępniania Konta osobom trzecim,

 2. wskazania Administratorowi niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych osobowych,

 3. nierzetelnego wypełniania Ankiet,

 4. naruszania zasad Regulaminu,

 5. naruszenia zobowiązań ciążących na Uczestniku, a wynikających z Regulaminu,

 6. nieuczciwego działania mającego na celu zdobycie korzyści majątkowej, za pośrednictwem Panelu,

 7. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Uczestników,

 8. naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z korzystaniem z Panelu,

 9. naruszenia praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Panelu,

 10. utrudniania pracy osób wyznaczonych przez Administratora do pomocy Użytkownikom (dalej: supportowi) poprzez działania tyczące się, ale nie ograniczające się do: wielokrotnego powielania zapytań mailowych, telefonicznych dotyczących tego samego; stosowania w kontakcie z supportem słów wulgarnych, obelżywych; pomówień i oszczerstw.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Panelisty nieaktywnego.

 2. Administrator wprowadził procedury, które mają na celu m.in.:

 1. wykrycie niespójnych odpowiedzi w Ankietach wypełnianych przez Uczestników,

 2. sprawdzenie ile czasu zajmuje Uczestnikom odpowiadanie na pytania w formularzach Ankiet,

 3. wykrycie Uczestników, którzy założyli kilka Kont.

 1. Wykluczenie Uczestnika z Panelu, oznacza usunięcie jego Konta wraz ze zgromadzonymi Punktami.

 2. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji Administratora o wykluczeniu go z Panelu i usunięciu z bazy Uczestników, w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail informującej o takiej decyzji. Odwołanie wnoszone jest drogą elektroniczną na adres email Administratora: biuro@badanie-opinii.pl lub w przypadku usunięcia konta nieaktywnego, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail.

III BADANIA

 1. Administator tworzy i przeprowadza badania dla swoich partnerów i klientów, polegające na uczestnictwie w Badaniu.

 2. Uczestnik, uczestnicząc w Badaniach, zdobywa Punkty, które następnie są przeliczane na gotówkę w PLN.

 3. Administator wysyła do Uczestników, za pomocą poczty elektronicznej e-mail, informację o możliwości uczestnictwa w Badaniu.

 4. Administator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania informacji o możliwości uczestnictwa w Badaniu. Administrator dobiera Uczestników do Badania według kryteriów określonych w projekcie.

 5. Decyzja odnośnie uczestnictwa w Badaniu bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika. Udział w Badaniach jest dobrowolny i anonimowy.

 6. Uczestnik, który podjął decyzję o uczestnictwie w Badaniu, zobowiązuje się do wykonania działań określonych w projekcie w terminie, zgodnie z założeniami Badania. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że zna wytyczne z maila dotyczące projektu, zapoznał się z przekazanymi materiałami oraz wytycznymi.

 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie wykonał działań określonych w projekcie w terminie, wykonał działania niezgodne z wytycznymi, wykonał je nierzetelnie lub wykonał je częściowo, Uczestnik nie otrzymuje Punktów, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Panelu, Administrator dokłada należytej staranności, aby Uczestnicy byli w pełni zadowoleni.

 2. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Uczestnika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

 3. Podstawą do zawarcia Umowy o świadczenie usług jest uprzednie zgłoszenie Uczestnika i wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej e-mail.

 1. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Uczestnik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Uczestnik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła, które ustala Uczestnik.

 2. Umowa zawarta pomiędzy Administratorem, a Uczestnikiem Panelu, stanowi podstawę do naliczania punktów oraz wypłaty nagrody za wypełnianie Ankiet w Panelu.

 3. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Uczestnikiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy, Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email.

 4. Uczestnik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uczestnik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta korzystając z odpowiedniego przycisku w Panelu, lub poprzez wiadomość elektroniczną email wysłaną na adres email: biuro@badanie-opinii.pl.

 5. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w punktach 6-7 niniejszego paragrafu, Administrator dokona wypłaty Punktów zgromadzonych na Koncie przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 7 - 10.

§4. NAGRODY

I NAGRODY ZA WYPEŁNIANIE ANKIET

 1. Za wypełnienie Ankiety Uczestnik otrzymuje Punkty zależne od rodzaju i długości wypełnianej Ankiety.

 2. Gromadzone przez Uczestnika w kolejnych Ankietach Punkty, sumują się.

 3. Niewykorzystane Punkty pozostają na koncie Uczestnika bezterminowo i sumują się z Punktami zdobywanymi w kolejnych Ankietach.

 4. Uczestnik może również otrzymywać Punkty, jeśli wypełni formularz metryczny Ankiety, jednak nie zostanie zakwalifikowany do wypełnienia całej Ankiety. O takiej możliwości Uczestnik zostaje poinformowany w wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w badaniu. Liczba Punktów możliwych do zdobycia w tym przypadku jest również określona i podana w wyżej wskazanej wiadomości mailowej.

 5. Liczbę zgromadzonych Punktów Uczestnik może sprawdzić logując się do Konta.

 6. Zgromadzone Punkty zamieniane są na gotówkę i przelewane na polski rachunek bankowy Uczestnika.

 7. Wypłaty mogą być dokonywane po zgromadzeniu przez Uczestnika co najmniej 1000 Punktów. Nagroda za zdobycie 1000 Punktów wynosi 50 zł.

 8. Zgłaszając chęć wymiany Punktów na pieniądze, Uczestnik zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz nazwiska posiadacza tego rachunku.

 9. Po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci wymiany zgromadzonych Punktów na pieniądze, Administrator dokonuje przelewu na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, właściwej kwoty powiększonej o równowartość prowizji wynikającej z tabeli opłat obowiązującej w systemie platformy płatniczej Przelewy24, dostępnej pod adresem https://www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000029679.

 10. Wypłata jest akceptowana przez Administratora Panelu do 15 dni roboczych, od dnia zgłoszenia chęci wymiany Punktów.

 11. Ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń Administratora z Urzędem Skarbowym, celem uzyskania nagrody za wypełnione Ankiety, Uczestnik powinien podać Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania/stałego pobytu oraz numer PESEL lub NIP (opcjonalnie). Dane te muszą być zgodne z danymi zawartymi w profilu Uczestnika.

​II NAGRODY ZA UCZESTNICTWO W BADANIACH

 1. Za uczestnictwo w Badaniach Uczestnik otrzymuje Punkty, zależne od założeń projektu.

 2. Punkty otrzymane za uczestnictwo w Badaniu zamieniane są automatycznie na gotówkę i przelewane na polski rachunek bankowy Uczestnika, zgodnie z przelicznikiem 20 punktów = 1 PLN.

 3. Aby wypłata była skuteczna, Uczestnik Badania zobowiązany jest do podania następujących danych w profilu: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, tj, miejscowość, ulica (o ile dotyczy), numer domu/lokalu, kod pocztowy, numer polskiego konta bankowego.

 4. Administrator dokonuje przelewu na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, właściwej kwoty powiększonej o równowartość prowizji wynikającej z tabeli opłat obowiązującej w systemie platformy płatniczej Przelewy24, dostępnej pod adresem https://www.przelewy24.pl/, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000029679.

​III INFORMACJA PODATKOWA

 1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator.

 2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

§5. POUFNOŚĆ

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek Ankietą oraz szczegółami kolejnych badań rynku i opinii udostępnianych przez Administratora w ramach Panelu.

 2. Uczestnik powiadomi Administratora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do poufności, do wykonywania działań określonych w projekcie zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz wskazówkami Administratora przy zachowaniu najwyższej staranności.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów przekazanych mu przez Administatora w związku z wykonywaniem działań określonych w projekcie. Przede wszystkim, nie może ujawniać swojego udziału w Badaniu osobom trzecim, w tym pracownikom czy klientom partnera czy klienta Administratora.

 5. Zabronione jest przekazywanie materiałów z Badania osobom trzecim, opowiadanie o szczegółach projektu czy uprzedzanie pracowników placówki o audycie. Uczestnik zobowiązany jest do unikania wszelkich nienaturalnych zachowań zdradzających, że dana osoba uczestniczy w Badaniu.

 6. Zabronione jest ujawnianie się, nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik czy klient zapyta Uczestnika wprost o jego udział w Badaniu.

 7. Uczestnik nie może w jakiejkolwiek formie udostępniać całości lub części informacji na temat wyników na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Administatora.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentom w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Uczestnik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy użyć przycisku do usunięcia Konta w Panelu, albo złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. do Regulaminu.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach internetowych Administratora, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne Umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie z materiałów, baz i treści, zamieszczonych na stronach internetowych: www.panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register, www.tajemniczy-klient.com.pl, www.opinia-klienta.pl, www.badanie-opinii.pl w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Uczestnik dopuszcza się takiego działania.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług i realizacji Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane Uczestnika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych osobowych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.badanie-opinii.pl.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu i dostępnego w nim Panelu.

 6. Administrator zobowiązuje się do zachowania odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich opinii i postaw wobec różnych zjawisk.

§ 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników, sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Uczestników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Uczestników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu i Panelu spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Uczestników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.

 3. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 3 dniach od ich ogłoszenia.

 4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Uczestnik nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie, na osobę trzecią.

 6. Wszelkie spory między Administratorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Panel nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 9. Panel jest prowadzony zgodnie z kodeksem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) i kodeksem ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku).

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 11. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Panelem lub Serwisem należy kierować na adres email: biuro@badanie-opinii.pl.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 13. Regulamin obowiązuje od dnia 23 października 2022 roku.